PROGRAME DE LICENŢĂ

Misiunea Facultății de Teologie ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu corespunde necesităților Bisericii Ortodoxe Române și exigențelor contemporane și se articulează în următoarele direcții:
  • Formarea duhovnicească a studenților de la programele de licență și licență în conformitate cu exigențele pe care le presupune identitatea creștină în societatea contemporană, de așa manieră, încât să poată deveni la rândul lor formatori de identitate duhovnicească a credincioșilor ortodocși români.
  • Calificarea profesională, intelectuală și morală a viitorilor slujitori ai Bisericii (diaconi, preoți și episcopi), a viitorilor profesori de religie din învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și a viitorilor asistenți sociali care vor activa în cadrul Bisericii Ortodoxe Române sau în alte organizații dedicate asistenței sociale.
  • Asigurarea unei specializări teologice la nivel înalt, prin programele de învățământ postuniversitar – licență și doctorat – necesare unei calificări superioare, cercetării științifice de specialitate, precum și învățământului teologic universitar.
  • Implicarea Facultății de Teologie în învățământul universitar de stat pentru a răspunde nevoilor spirituale și morale ale societății românești în noul context european.
Această misiune se concretizează în formarea de cadre specializate pentru activități pastorale şi misionare ale Bisericii Ortodoxe, (Programul Teologie Pastorală) precum și formarea de specialiști, viitori practicieni şi teoreticieni în domeniul muzică (Program Muzică Religioasă).

TEOLOGIE PASTORALĂ

Misiunea domeniului de licență „Teologie Pastorală” este promovarea cercetării științifice și a reflecției în Teologia ortodoxă. Este destinat prioritar absolvenților de studii medii care își propun să se consacre vocației clericale, să urmeze o carieră în învățământul preuniversitar sau se pregătească pentru studii doctorale în scopul obținerii calificării pentru activitatea de predare la nivel universitar și de cercetare academică. Programul se adresează deopotrivă absolvenților altor domenii de studii universitare, precum și studenților de altă confesiune care doresc să se specializeze în studii ortodoxe.

Obiectivele domeniului de licență „Teologie” sunt următoarele:

  1. formarea unor competențe care să permită absolvenților susținerea unui dialog teologic avansat;
  2. desfășurarea de activități de cercetare și de redactare a unor studii teologice la un nivel corespunzător standardelor impuse de publicațiile științifice;
  3. avansarea către ciclul de studii universitare de doctorat.

MUZICĂ RELIGIOASĂ

Misiunea domeniului de licență „Muzică” vizează două direcții, una didactică și una de cercetare artistic-muzicală, care vizează formarea specialiștilor în domeniu. La finalul programului de studii „Muzică religioasă”, absolvenții vor avea o pregătire muzicală generală, solidă, care să le ofere acele competențe ce le vor permite activarea cu succes atât în domeniul muzical, cât și în alte domenii conexe cu specific teologic, artistic și cultural. Obiectivele programului de studii MUZICĂ au în vedere:

    1. formarea abilităților, deprinderilor și cunoștințelor generale și profesionale necesare, dezvoltate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor având drept scop principal dezvoltarea profesională și personală a studenților,

 

  • asigurarea unui nivel profesional (artistic și științific) ridicat, care să le permită o cât mai bună integrare pe piața muncii, cu respectarea cerințelor profesiei.

 

 

În elaborarea planului didactic s-a ţinut cont de normele legislative în vigoare şi de perspectivele specializării atât în ceea ce priveşte parcursul formativ al studenţilor cât şi prezumabila relaţie de colaborare şi angajare a absolvenţilor în posturi oferite de instituţii culturale şi de Biserică. Toate disciplinele dispun de câte o fişă a disciplinei cuprinzând conţinutul tematic de bază, repartizat săptămânal pe ore de curs şi seminar, precum şi bibliografia aferentă. Fişele disciplinelor conţin rezultatele de învăţare scontate, exprimate în cunoștinţe și abilităţi, respectiv competenţe cognitive, profesionale și valorice.